Ochrana osobných údajov

Podmienky spracovania osobných údajov prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu firmy:

DERLAP, s.r.o., Nosice 235, 020 01 Púchov
konateľ: Jarmila Rosinová
www.jarmilarosinova.sk

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš záujem. Beriem ochranu Vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú pri svojich obchodných procesoch beriem na zreteľ.

Ja, ako prevádzkovateľ spracúvam Vami poskytnuté osobné údaje v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení. (ďalej len "Zákon")

Prevádzkovateľ spracúva Vami poskytované osobné údaje na svojej webovej stránke za účelom predaja tovaru, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru. Osobné údaje sa spracúvajú v informačnom systéme elektonický obchod. (e-shop). Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie. V prípade firmy aj IČO, DIČ a IČ DPH.

Uvedené osobné údaje sa spracúvajú na žiadosť dotknutej osoby v rámci zmluvného/predzmluvného vzťahu, v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona a ďalších právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronockom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002  Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku.

Uvedené údaje poskytujete dobrovoľne, v prípade neposkytnutia všetkých povinných vyššie uvedených osobných údajov, Vám prevádzkovateľ nezaručuje poskytnutie služby.

Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa zaväzujete, že osobné údaje sa týkajú Vašej osoby, alebo spoločnosti v mene ktorej ju máte právo registrovať a údaje sú uvedené správne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankciované zo Zákona.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť Vami poskytnuté osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie sú oprávnené subjekty, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 Zákona.

Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín EU a EHP.

Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať od zaregistrovania na jeho webstránke až po dobu Vášho odhlásenia z databázy. Prostredníctvom odkazu nachádzajúcom sa v každom maili budú Vaše údaje bezpečne vymazané zo systému.

Zároveň môžete požiadať prevádzovateľa o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u prevádzkovateľa, ktorá získava osobné údaje a využiť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov podľa § 28 Zákona.