Kategórie Liečebných kódov

LIEČEBNÉ KÓDY je metóda, ktorá sa zameriava na 12 kategórii duchovných problémov. Tieto riešia problémy mysle a tým sa súčasne riešia aj fyzické a emočné problémy nášho života. Je však dôležité mať stále na zreteli, že cvičenie liečebných kódov sa nezameriava priamo na určitý zdravotný problém, ale na deštruktívne bunkové spomienky, mylné názory alebo negatívne pocity, menia ich frekvenciu a tým znižujú hladinu stresu v tele. Následne sa „zobudí“ imunitný systém a začne riešiť čo treba. 

Prvé 3 kategórie spadajú do oblasti zábran. To znamená, že nám bránia prežívať šťastný a radostný život. Ostatné kategórie 4-12 sú založené na vlastnostiach resp. cnostiach, ktoré je potrebné rozvíjať a podporovať.

 1. Neschopnosť odpúšťať
 2. Škodlivé činnosti
 3. Nezdravé názory
 4. LÁSKA verzus SEBECTVO
 5. RADOSŤ verzus SMÚTOK a DEPRESIE
 6. POKOJ verzus ÚZKOSŤ a STRACHY
 7. TRPEZLIVOSŤ verzus ZLOSŤ, FRUSTRÁCIE a NETRPEZLIVOSŤ
 8. DOBROTA verzus pocit MENEJCENNOSTI
 9. LÁSKAVOSŤ verzus ODMIETAVOSŤ a HRUBOSŤ
 10. DÔVERA verzus NEZDRAVÁ KONTROLA
 11. POKORA verzus POVRCHNOSŤ
 12. SEBAOVLÁDANIE verzus STRATA SEBAKONTROLY

1.Neschopnosť odpúšťať:

Neschopnosť odpúšťať je prvou a najťažšou kategóriou. Odpustenie je úplne zásadná záležitosť pre náš plnohodnotný život. Neschopnosť odpúšťať sa prejavuje v podobe zlosti, podráždenosti, túžbou po pomste či neochotou byť v spoločnosti určitého človeka. Veľa ľudí si nesprávne myslí, že odpustením zbavujú dotyčného zodpovednosti za určitý čin. Nie je to tak. Odpustením sa my odpútavame od toho, kto nám ublížil. Pokiaľ odmietame niekomu odpustiť, sme s ním energeticky zviazaní. Táto zviazanosť a zlosť voči nemu nás vťahuje najskôr do emočnej a neskôr aj do zdravotnej priepasti.

Odpustenie neznamená nájsť cestu, ako niekoho ospravedlniť. Niekedy pre to, čo tá osoba spôsobila, neexistuje žiadne ospravedlnenie. Odpustenie znamená vzdať sa túžby túto osobu potrestať. Pokiaľ zostávame v pocite a presvedčení, že tá osoba musí za svoje slová alebo činy zaplatiť, zotrvávame v zranenom stave. A mnohokrát sa stáva, že vinníkovi to je úplne jedno, vôbec sa našim trápením nezaťažuje. To znamená, že neschopnosť odpúšťať ubližuje iba nám.

To najlepšie, čo môžeme pre seba a svojich najbližších urobiť, je naučiť sa odpúšťať a nikoho nesúdiť. Odpustenie je prejav našej veľkorysosti a zároveň nás oslobodzuje. Odpustenie hojí našu dušu, naše telo, náš život. Odpustenie nám umožní ísť ďalej. Neodpustiť je ako vypiť jed a čakať, že zomrie ten druhý... Prečítajte si zaujímavé podobenstvo na tému ODPUSTENIE.

2.Škodlivé činnosti:

Škodlivé činnosti sú druhou a najrozsiahlejšou kategóriou, ktorou sa denne zaoberajú rôzne poradenstvá, kurzy či terapie na celom svete. Tieto činnosti vyplývajú z našich pokusov znecitlivieť naše vnútorné bolesti. Ich cieľom je nájsť potešenie a vyhnúť sa bolesti namiesto toho, aby sme sa usilovali o lásku, ktorú všetci potrebujeme, po ktorej všetci túžime a ktorá je zmyslom života.

Škodlivé činnosti predstavujú túžby a správanie, ktoré neustále opakujeme. Aj keď nás to odťahuje od toho, čo v skutočnosti v živote chceme. Možno vieme, že niečo také robíme, a ani nevieme prečo. Akoby to bolo v nás naprogramované. A ono je to naozaj v nás naprogramované. Naše obrazy v bunkovej (podvedomej) pamäti nás vedú k určitému chovaniu, ktorému ani sami nerozumieme a sťažujú nám možnosť začať sa chovať inak. Opakovanie škodlivých činností napriek tomu, že vieme, že to nie je správne, v nás vyvoláva konflikt vedomia. Škodlivé činnosti a konflikt vedomia sú veľmi ťažké oblasti k vyliečeniu. Pokiaľ sa však postupne malými krôčikmi zameriame na riešenie problémov, ktoré k tomu prispievajú, začne dochádzať k pozitívnym zmenám.

To, čo určuje, či je naše chovanie zdravé alebo nezdravé, často nesúvisí s tým ČO robíme, ale PREČO to robíme. Čokoľvek robíme z dôvodu nezdravého strachu alebo ako náhradu lásky predstavuje buď sebaobranu, alebo sebauspokojenie. Obidve tieto motivácie sú pre náš spokojný a zdravý život veľmi škodlivé.

SEBAUSPOKOJENIE zahŕňa činnosti, ktoré nám pomáhajú uľaviť si od stresu alebo znecitlivieť našu emočnú bolesť. Pokiaľ tieto činnosti robíme v rámci zdravého rozumu, neuškodia nám. Ale pokiaľ nevieme rozpoznať mieru, ničíme sami seba a aj svojich blízkych.

Existujú tri typy chovania vedúcich k sebauspokojeniu:

 1. škodlivé zmyslové túžby – nadmerné jedenie, pitie, drogy, nezdravé sexuálne túžby a správanie, sledovanie filmov alebo čítanie kníh s extrémnou tematikou, závislosti rôzneho druhu (aj na druhých ľuďoch), atď.
 2. škodlivé túžby po hmotných veciach – nezdravé a nezmyselné zhŕňanie peňazí a hmotných vecí, predvádzanie sa s týmito vecami (autá, domy, značkové veci, šperky, atď.)
 3. škodlivé túžby z pýchy – prikladanie prehnaného významu vzhľadu, povyšovanie sa podľa vzdelania, snaha získavať ocenenie a veci z nesprávnych dôvodov, využívanie vzťahov za účelom budovania vlastného postavenia alebo prospechu, atď.

SEBAOBRANA zahŕňa jednanie, ktorým sa snažíme odviesť svoju pozornosť od emočnej bolesti, alebo prehnane kontrolujeme svoju situáciu s cieľom zabrániť, aby nám bolo znova ublížené. Budujeme múry, aby nás ochránili pred určitými ľuďmi a situáciami. Patrí sem samota, extrémna hanblivosť, nekonečné čítanie a štúdium, neustála zaneprázdnenosť, závislosť na práci, perfekcionizmus, „nosenie masky“, atď.

Škodlivé činnosti je takmer nemožné meniť, pokiaľ sa nezameriame na nevedomé a deštruktívne spomienky a presvedčenia. Pomocou liečebných kódov môžete pomôcť svojej mysli a telu zbaviť sa akejkoľvek škodlivej činnosti.

3.Nezdravé názory:

Nezdravé názory sú treťou a poslednou kategóriu z oblasti zábran. Vytvárajú v našich telách stres, nútia bunky prejsť do režimu sebaobrany a spúšťajú režim útek/útok v našom autonómnom nervovom systéme. Inými slovami – z negatívnych myšlienok nám je zle. Existuje deväť kategórii nezdravých deštruktívnych názorov, ktoré skresľujú obraz, ako vnímame svoj život.

Hlavnými nezdravými názormi sú:

 1. nie som hodný/á lásky, som bezvýznamný/á, som neschopný/á
 2. som beznádejný prípad, nemám žiadnu cenu, život je beznádejný
 3. stane sa niečo zlého, budúcnosť bude rovnaká ako minulosť, nie som v pohode
 4. aby som bol/a v pohode, musí sa hneď niečo zmeniť
 5. ľudia ma budú zneužívať, ľudia sú zlí
 6. som špatný/á, nie som dosť dobrý/á, nezaslúžim si odpustenie
 7. ľudia si na mňa dovoľujú, musím si dať pozor, nie je to spravodlivé
 8. aby som bol/a v pohode, musia si druhí o mne myslieť len to najlepšie
 9. nedokážem to, nie som schopný/á to urobiť, mali by to za mňa urobiť iní, nie je to fér

Toto sú názory, ktorým mnohokrát veríme a ani nevieme prečo. Spôsobujú, že žijeme sebadeštruktívnym spôsobom a vytvárajú
v našich telách stres, ktorý vedie k chorobám a problémom.

4.LÁSKA verzus SEBECTVO:

Kľúčový systém liečenia metódou LIEČEBNÉ KÓDY sa ďalej skladá z deviatich duchovných kladných emócií, ktoré je treba zasiať do našich sŕdc pre dosiahnutie šťastného a zdravého života. Na rozdiel od kategórií zábran, ktoré sme si predstavili vyššie, sa kategórie kladných emócií spájajú s konkrétnymi telesnými systémami.

LÁSKA verzus SEBECTVO - Nedostatok lásky je hlavný koreň všetkých našich problémov. Z lásky pramenia všetky pozitívne vlastnosti, zo sebectva všetky negatívne vlastnosti. Láska spolu s odpustením sú najdôležitejšími kategóriami na ceste k šťastnému životu. Neschopnosť odpúšťať je dôsledkom sebectva a nedostatku lásky. Láska znamená zbavenie sa svojich potrieb a žiadostí v prospech tých, ktorých milujeme. Keď milujeme nezištne, sme šťastní a v živote sa nám darí. Jediné, čo dokáže niečo zmeniť, je láska.

Tí, ktorí najčastejšie používajú slovo ,,JA“ a venujú pozornosť hlavne sebe, nikdy nenájdu naozajstné šťastie, pretože hlboký zmysel života nájdeme iba v službe iným. To znamená, že čím viac zo svojho života dávame iným, tým plnší a bohatší, krajší a šťastnejší sa stáva náš život. Láska, ktorú rozdávame okolo seba, sa k nám vracia tisícnásobne zosilnená. Šťastie nikdy nenájdeme, ak ho hľadáme priamo. Šťastie k nám príde iba cez lásku a službu iným. Len to, čo vychádza zo srdca, môže vniknúť do srdca.

 • Kladné emócie - láska, súcit, šľachetnosť
 • Negatívne emócie - neschopnosť odpúšťať, pocit bezvýznamnosti, nevôľa, žiarlivosť, osamelosť, lakomosť, pocit veľkej únavy a neschopnosti čokoľvek robiť, depresie
 • Škodlivé činnosti - sebeckosť, žiadostivosť, chamtivosť
 • Nezdravé názory súvisiace s kategóriou LÁSKA:
  • Pocit menejcennosti – Kto by ma mohol mať rád? Urobím čokoľvek, aby ma mali radi. Nie som hodný/á lásky. Som bezvýznamný/á. Som neschopný/á.
  • Apatia – K čomu to je? Nedokážem ich primäť k tomu, aby ma mali radi. Nemôžem ich mať rád/a.
  • Smútok – Láska znamená bolesť zo straty. Nevydržím žiadnu ďalšiu bolesť. Mať niekoho rád je príliš bolestivé.
  • Strach – Bojím sa, že ma odmietnu. Radšej budem svoju lásku skrývať.
  • Chtíč/žiadostivosť/túžba – Urobím čokoľvek pre náznak súhlasu alebo lásky.
  • Hnev – Ak ma nemajú radi, je to ich chyba. Aj tak ma otravujú. Pokiaľ vedia, čo je pre nich dobré, dajú mi to, čo chcem.
  • Pýcha – Nepotrebujem ich lásku. Kto si vôbec myslia, že sú? Mali by byť vďační, že im venujem svoj čas a pozornosť. Kto ich vlastne potrebuje?

Stres súvisiaci s kategóriou LÁSKA ovplyvňuje endokrinný (hormonálny) systém – hypothalamus, štítnu žľazu, nadobličky, pohlavné žľazy, slinivku brušnú (tvorba inzulínu), epifýzu, brzlík. To znamená, že ak máte problémy s láskou, skôr či neskôr sa objaví problém v niektorom z vyššie uvedených orgánoch. A naopak, ak už máte problém s endokrinným systémom, pravdepodobne ho spôsobil dlhodobý stres z nedostatku lásky. 

5.RADOSŤ verzus SMÚTOK a DEPRESIE:

RADOSŤ verzus SMÚTOKDEPRESIE - Indikátorom existencie či neexistencie deštruktívnych problémov duchovného srdca je úprimná a spontánna radosť. Radosť je veľmi vzácny kvet a existuje navzdory okolnostiam. Ale pozor – radosť nie je nahodenie šťastného výrazu navonok, aby si ostatní mysleli, že sme v pohode. Takouto pretvárkou vťahujeme sami seba do hlbokého vnútorného rozporu. Naozajstná úprimná radosť vychádza z duchovného srdca a je spojená s láskou. Kde je láska, tam je radosť. Kde je málo radosti, tam je málo lásky.

 • Kladné emócie – radosť, vďačnosť
 • Negatívne emócie – smútok, depresie, apatia, zúfalstvo, ustrašenosť, zármutok, beznádej, pocit nešťastia, utrpenie, pocit podradnosti, bezcennosti, neschopnosti
 • Škodlivé činnosti – neustále sťažovanie, nevďačnosť
 • Nezdravé názory súvisiace s kategóriou RADOSŤ:
  • Pocit menejcennosti – Som beznádejný/á. Som bezcenný/á. Život je beznádejný. Pre mňa neexistuje radosť. Ani ja nikomu neprinášam radosť.
  • Apatia – Prečo sa mám snažiť byť šťastný/á? Som prekliaty/a. Smútok – Potom, čo mi takto ublížili sa mám tešiť?! Taká zrada, opustenie, strata!
  • Strach – Kto vie, čo sa mi zasa prihodí? Neustále balansujem na okraji priepasti.
  • Chtíč/žiadostivosť/túžba – Budem šťastný/á, až keď získam ďalšie... peniaze/prácu/povýšenie/sex/drogy/nové auto, súhlas, prijatie... atď.
  • Hnev – Šťastie je rovnako nepredvídateľné ako ľudia. Položte ich všetkých na lopatky a budete v bezpečí.
  • Pýcha – Moc a peniaze mi prinesú radosť. Zabudni na to ostatné!

Smútok a depresie sú zakorenené v bunkových spomienkach, ktoré nám našepkávajú, že život je beznádejný len preto, že sa v minulosti niečo stalo. Tieto nezdravé spomienky a stres súvisiaci s kategóriou RADOSŤ majú tendenciu ovplyvňovať náš kožný systém, vlasy a nechty.

6.POKOJ verzus ÚZKOSŤ a STRACH:

POKOJ verzus ÚZKOSŤ a STRACH - Pokoj je fantastický pocit, že je všetko v poriadku. Pocit pokoja je najlepším ukazovateľom zdravého duchovného srdca (myseľ, vedomie, duša). Pokoj je prirodzený dôsledok milujúceho srdca. Je to jediná kladná emócia, ktorú nemôžeme vytvoriť. Musí vychádzať zo srdca lásky a radosti. Nedostatok pokoja je indikátorom, že máme v srdci deštruktívne alebo nezdravé spomienky, obrazy alebo asociácie, spojené s jedným alebo viacerými problémami, ktoré vytvárajú strach. Prítomnosť pokoja v duši je znakom toho, že máme vieru vo Vyššiu moc/Vesmír/Zdroj, ktorá nás podporuje a to znamená, že sme sa vzdali šialeného kontrolovania všetkého v našom živote. Stav pokoja býva narušený strachom a strach je zdrojom všetkých negatívnych pocitov. Smútok, netrpezlivosť, nedôvera, kontraproduktívne jednanie, nestriedmosť – to všetko pramení zo strachu. Dôvod, prečo si v živote volíme to, čo si volíme, je tak, ako všetko ostatné ukryté v našom duchovnom srdci. Keď sa hlava stretne so srdcom, srdce vyhráva. Aj keď si vedome rozumom volíme lásku, ak je našou nevedomou motiváciou strach, strach vyhrá a pripraví nás o pokoj. Negatívne pocity a myšlienkové vzorce dostanú zelenú a bránia nám prežívať pokojný život. Naozajstný pokoj v duši nie je ovplyvniteľný vonkajšími podmienkami.

 • Kladné emócie – pokoj, porozumenie, múdrosť, vedomosť, nadhľad
 • Negatívne emócie – úzkosť, strach o všetko a všetkých, strach že sa stane niečo zlé, očakávanie zlého, pocit hrôzy, nervozita, napätie, teror, zdesenie, obavy, starosti
 • Škodlivé činnosti – znepokojovanie, vytváranie nepohody
 • Nezdravé názory súvisiace s kategóriou POKOJ:
  • Pocit menejcennosti – Nemôžem dosiahnuť pokoj. Nezaslúžim si mať pokoj.
  • Apatia – Prečo sa mám vôbec snažiť dosiahnuť pokoj? Je zbytočné sa snažiť. Budúcnosť bude rovnaká ako minulosť. Nie som v pohode.
  • Smútok – Stratil/a som šancu dosiahnuť pokoj, keď som stratil/a to a to. Spôsobil/a som, že ten alebo tá stratili vyrovnanosť.
  • Strach – Bojím sa, že nikdy nebudem mať pokoj. Aj keď dosiahnem pokoj, zlé veci ma znova rozhádžu. Obávam sa, že som naštval/a tú alebo toho, a že to urobím znova. Neverím si. Bojím sa, že sa stane niečo hrozného.
  • Chtíč/žiadostivosť/túžba – Keby som dokázal/a získať viac toho a toho, dosiahol/a by som pokoj. Môj nepokoj je spôsobený nedostatkom toho a toho.
  • Hnev – Som naštvaný/á, že nemôžem dosiahnuť vnútorný pokoj. Pokoj je smiešny cieľ. Mojim cieľom nie je môj pokoj ani pokoj druhých.
  • Pýcha – Nepotrebujem pokoj ani nič iného. Chránim sa tak, že podceňujem (znehodnocujem) hodnotu pokoja.

Stres súvisiaci s kategóriou POKOJ ovplyvňuje tráviaci systém (ústa vrátane zubov, jazyk, slinné žľazy, hltan, žalúdok, tenké aj hrubé črevo, žlčník, tráviaca časť slinivky brušnej, pečeň). To znamená, že ak máte problémy s pokojom, skôr či neskôr sa objaví problém v niektorom z vyššie uvedených orgánoch. A naopak, ak už máte problém s tráviacim systémom, pravdepodobne ho spôsobil dlhodobý stres z nedostatku pokoja v duši. 

7.TRPEZLIVOSŤ verzus ZLOSŤ, FRUSTRÁCIE a NETRPEZLIVOSŤ:

TRPEZLIVOSŤ verzus ZLOSŤ, FRUSTRÁCIE a NETRPEZLIVOSŤ - Trpezlivosť je pocit, že sa dobre cítime tam, kde práve sme. Nemusíme mať to alebo ono, aby sme sa cítili lepšie. Uzdravenie deštruktívnych spomienok v tejto kategórii znamená, že už nepotrebujeme na nič čakať, aby nám bolo dobre. Netrpezlivosť je dôkaz, že nie sme spokojní. A skoro vždy to znamená, že sa porovnávame s ostatnými, čo nás uvádza na nesprávnu cestu. Porovnávanie s ostatnými nás vedie k pocitu menejcennosti alebo nadradenosti. Aj jedno aj druhé je desivé a spôsobuje nielen stresové stavy, ale všetky možné zdravotné problémy. Netrpezlivosť pramení zo strachu a je ,,vypínačom“ imunitného systému, čím umožňuje prístup chorôb a problémov do nášho života. Liečebné kódy pomôžu prepísať bunkové spomienky spojené som strachom a z neho vychádzajúcich negatívnych emócii automaticky.

 • Kladné emócie – trpezlivosť, zmierlivosť, poctivosť, spravodlivosť, súcit, zdravé zameranie na seba, nezištnosť, žitie pre aktuálny okamžik
 • Negatívne emócie – netrpezlivosť, hnev, frustrácie, neistota, túžba po náhradách lásky, horkosť
 • Škodlivé činnosti – znervózňovanie seba a okolia
 • Nezdravé názory súvisiace s kategóriou TRPEZLIVOSŤ:
  • Pocit menejcennosti – Nedivím sa, že nikto so mnou nemá trpezlivosť. Veď ja ju nemám ani sám/a so sebou.
  • Apatia – Prečo sa mám vôbec učiť trpezlivosti? Prečo mi chýba, aká je jej
   cena? Je to moc náročné a nakoniec je to strata času!
  • Smútok – Utrpel/a som stratu. Keď na niečo čakám, len mi to pripomína bolesť z tej straty a myslím na to, čo ďalšieho zlého mi prinesie budúcnosť. Aby som bol/a v pohode, musí sa niečo zmeniť.
  • Strach – Bude sa na mňa hnevať, nech urobím čokoľvek. Trpezlivosť je iba zdržanie a znamená, že nedostanem to, čo potrebujem a chcem. Je lepšie sa hneď teraz pripravovať na sklamanie.
  • Chtíč/žiadostivosť/túžba – Nemôžem čakať! Musím to mať hneď! Nebudem mať pokoj, pokiaľ to nedostanem! Nechcem čakať. Prečo mám čakať?
  • Hnev – Trpezlivosť ma nikam nedovedie, netrpezlivosť ÁNO! Aby som sa dočkal/a výsledkov, musím neustále tlačiť. Energia hnevu, netrpezlivosti a frustrácie zakrývajú môj strach a nútia ostatných robiť to, čo chcem ja.
  • Pýcha – Trpezlivosť je pre iných. Nech oni čakajú, nie ja. Moje želania majú prednosť. Mali by si to uvedomiť.

Kategória trpezlivosť, respektíve netrpezlivosť je kategóriou nesprávnych cieľov. Vždy, keď zažívame čokoľvek z rodiny hnevu, je takmer zaručené, že máme v svojom živote nesprávny cieľ. Alebo sme si stanovili cieľ v oblasti, ktorú nedokážeme ovládať , cieľ sa zablokoval a my sme z toho nervózni, frustrovaní, naštvaní, vyčerpaní. Pokiaľ často pociťujeme tieto negatívne emócie, je potrebné prehodnotiť naše smerovanie.

Telesným systémom súvisiacom s kategóriou TRPEZLIVOSŤ je imunitný systém (fagocyty, cytokíny, B-lymfocyty, T-lymfocyty, lymfatické uzliny, mandle, kostná dreň, slezina, pečeň, pľúca, črevá). Imunitný systém je nesmierne dôležitý pre náš život a zdravie. Pre mnohých ľudí je kategória trpezlivosť úplne zásadná a pokiaľ spoločne s liečebnými kódmi popracujete na eliminovaní negatívnych emócii súvisiacich s trpezlivosťou, budete časom schopní rozpoznať správnu cestu. Cestu pokojného a radostného života naplneného láskou. 

8.DOBROTA verzus pocit MENEJCENNOSTI:

DOBROTA (zdravé sebavedomie) verzus POCIT MENEJCENNOSTI - Dobrota je jedna z dvoch kategórii, ktoré sú spojené s našou identitou. Keď zmizne naša identita, zmizne aj všetko ostatné. Dobrota vychádza z nášho základného vnútorného naprogramovania, ktoré určuje, či veríme tomu, že sme dobrý alebo zlý človek. Viera v dobrotu pochádza od našich predkov, z našich predstáv v hlave, zo situácií, ktoré sa udiali v našich životoch a ani si ich nemusíme pamätať, ale sú uložené v našich bunkových spomienkach, z vecí, ktoré sme absorbovali od druhých.

Dobrota je úzko spojená s neschopnosťou odpúšťať, ktorá vyrastá z kategórie dobroty. Najväčší problém, ktorý vychádza z dobroty, je pocit menejcennosti a bezvýznamnosti. Každý z nás v živote chybil a urobil nesprávne veci, ale to neznamená, že je niekto zlý človek. Liečebné kódy pomôžu uzdraviť toto klamstvo. Nikto nie je iba zlý alebo iba dobrý. Všetci robíme chyby. Dôležité je ich neopakovať. Veľa ľudí má v tejto kategórii obrovské problémy, ktoré im ničia život. Sú to hlavne tí, ktorí prežili veľmi závažný emocionálny stres, alebo tí, ktorí trpia perfekcionizmom. Ak sa im niečo nepodarí k maximálnej dokonalosti (podľa ich kritérií), prepadajú zúfalstvu a beznádeji. Majú extrémne pocity viny, hanby a strachu.

Najbežnejšou fyzickou reakciou spojenou s týmito pocitmi sú problémy s dýchaním. A taktiež telesným systémom spojeným s kategóriou DOBROTA je dýchací systém (dutiny, hrdlo, priedušnica, priedušky, pľúca, pľúcne tepny a žily).

 • Kladné emócie – dobrota, sebaúcta
 • Negatívne emócie – hanba za veci, ktoré človek urobil, ale aj neurobil, strach z trestu, deštruktívnosť, pocit nedostatočnosti a nedokonalosti
 • Škodlivé činnosti – znepokojovanie, vytváranie nepohody
 • Nezdravé názory súvisiace s kategóriou DOBROTA:
  • Pocit menejcennosti – Som tak vzdialený/á od dobroty, že ju nedokážem ani cítiť ani vyjadriť. Som patetický/á.
   Som zlý/á. Nie som dosť dobrý/á. Nezaslúžim si odpustenie.
  • Apatia – Je zbytočné sa snažiť byť dobrý/á. Skúsil/a som všetko, ale aj tak stále robím chyby a ubližujem druhým.
  • Smútok – Nerozumiem, ako sa to stalo, že nie som dobrý človek. Som zlý človek.
  • Strach – Keby ľudia vedeli, že nie som dobrý/á, neustále by ma odmietali. Musím to skrývať. Život je pre mňa ťažký.
  • Chtíč/žiadostivosť/túžba – Budem predstierať dobrotu, pokiaľ mi prinesie to, čo chcem! Radšej sa chcem cítiť dobre ako byť dobrý.
  • Hnev – Každý predstiera dobrotu. Ľudia sú pokryteckí. Čo chcem si vezmem, aj násilím!
  • Pýcha – Byť „dobrák“ je smiešne. Dávam prednosť úprimnosti a hodím ľuďom do tváre to, čo si naozaj myslím. Nejednám v rukavičkách. Je mi jedno ako nato reagujú! 

9.LÁSKAVOSŤ verzus ODMIETAVOSŤHRUBOSŤ:

LÁSKAVOSŤ (alebo aj ÚSTRETOVOSŤ) verzus ODMIETAVOSŤHRUBOSŤ - Láskavosť je druhou kategóriou, ktorá je spojená s identitou. Predchádzajúca kategória – DOBROTA – je spojená s naprogramovaním našich vnútorných pomerov. Láskavosť je spojená s našim naprogramovaním na vonkajšie pomery. Najväčší problém spojený s láskavosťou je prijatie alebo odmietnutie našej osoby okolím – som prijímaný/á taký/á, aký/á som, alebo som odmietaný/á?

Vyliečenie problémov spojených s odmietaním je veľmi dôležité, pretože dobrota a láskavosť sú základné oblasti, z ktorých vychádza všetko ostatné. Láskavosť je kategória, ktorá je pre mnoho ľudí veľmi problematická. Hlavne pre tých, ktorý prežívajú hlbokú psychickú bolesť. Sebecký človek reaguje pod vplyvom strachu, bráni sa láske, väčšinou odmieta druhých a býva na nich hrubý, pretože sám trpí určitou bolesťou a pocitom, že je odmietaný. Odmietanie inými ľuďmi je jedna z najvážnejších vecí v živote človeka.

 • Kladné emócie – láskavosť, jemnosť, vcítenie, priateľstvo, sympatie
 • Negatívne emócie – odmietanie, opúšťanie, zranenie, strach z odmietnutia, agresia, antagonizmus, deštruktívnosť, hrubosť, lakomosť, pomstychtivosť, pocit prehliadania druhými
 • Škodlivé činnosti – kritizovanie, ignorovanie, odmietanie, prehliadanie, zraňovanie druhých
 • Nezdravé názory súvisiace s kategóriou LÁSKAVOSŤ:
  • Pocit menejcennosti – Keby ostatní vedeli, aký/á som v skutočnosti, nenávideli by ma. Nezaslúžim si láskavosť, ale len trest a opovrhnutie.
  • Apatia – Hľadanie láskavosti je honba za vlastným tieňom. Nemôžem ju uchopiť nech robím, čo robím. Naopak neláskavosť (odmietanie a hrubosť) si ma nachádzajú samé.
  • Smútok – Ľudia, ktorí mali byť ku mne láskaví, neboli. Preto som sa ani ja nenaučil/a byť láskavý/á k sebe a iným. Mal/a som veľa príležitostí k prejavom láskavosti, ale nevyužil/a som ich. Prehral/a som.
  • Strach – Ach... zasa prichádza bolesť a krutosť. Nad všetkým visí čierny mrak. Moje strachy ma chránia, ale bránia mi prijímať láskavosť iných ľudí. Ľudia ma iba využívajú. Sú precitlivení.
  • Chtíč/žiadostivosť/túžba – Dokážem ľudí donútiť, aby boli ku mne láskaví. Potrebujem ich láskavosť, ale nedokážem ju vracať. Nestačí len chodiť okolo.
  • Hnev – Láskavosť umožňuje využívanie druhých. Ľudia si nevážia láskavosť. Vážia si len peniaze a moc. Len slabí chcú láskavosť. Nechcem ju vo svojom živote!
  • Pýcha – Zaslúžim si láskavé jednanie. Chovám sa láskavo k tomu, kto si to zaslúži, ale nie k tomu, kto si to nezaslúži. Nebudem plytvať láskavosťou k tým, ktorí si to nezaslúžia!

Telesným systémom, ktorý je spojený s kategóriou LÁSKAVOSŤ, je centrálny nervový systém. Lekárskym testom na stres je test HRV, ktorý meria stav autonómneho nervového systému. Ak nie je v rovnováhe, sme v strese. Ak je v rovnováhe, nie sme v strese. To nám hovorí, aká je dôležitá téme prijatia alebo odmietnutia v našom živote. Preto je vyliečenie týchto emócii nevyhnutné pre náš šťastný život. 

10.DÔVERA verzus NEZDRAVÁ KONTROLA:

DÔVERA verzus NEZDRAVÁ KONTROLA alebo aj POTREBA OVLÁDAŤ - Dobré výsledky v našich životoch vždy prichádzajú cez dôveru a vieru. Táto kategória zahŕňa aj pravdivé domnienky, vieru a nádej. Viera je minulosť, dôvera je súčasnosť a nádej je budúcnosť. Ak máme problém s dôverou, nedosiahneme v živote výsledky, po akých túžime. Pozitívne názory prinášajú pozitívne výsledky, negatívne názory prinášajú slabé výsledky. Bez dôvery nemôžeme milovať. Bez dôvery si neustále vytvárame sebeckú ochrannú bariéru brániacu láske. Tou bariérou je strach, ktorý nás núti mať nad svojim životom čo najvyššiu kontrolu. Protikladom dôvery je nezdravá kontrola. Keď máme problémy s dôverou, snažíme sa nezdravo kontrolovať svoj život a všetko s ním súvisiace. Pokiaľ nebudeme dôverovať, nedosiahneme dlhodobo dobré výsledky. Nie je možné naraz dôverovať aj nezdravo všetko kontrolovať. Myšlienky alebo pocity v zmysle „to nie je spravodlivé“ už zničili mnoho životov. Život nie je spravodlivý. Zbavme sa myšlienok na spravodlivosť a myslime na to, čo funguje. Telesným systémom, ktorý je spojený s kategóriou DÔVERA, je reprodukčný a močový systém.

 • Kladné emócie – dôvera, viera, nádej, odvaha, vernosť
 • Negatívne emócie – nedôvera, zrada, vlastná obrana, hrôza, podozrievavosť
 • Škodlivé činnosti – snaha stiahnuť druhých dole
 • Nezdravé názory súvisiace s kategóriou DÔVERA:
  • Pocit menejcennosti – Som hrozný/á. Robím hrozné veci a mám hrozné myšlienky. Neverím ničomu, iba tomu, že príde trest, ktorý si zaslúžim.
  • Apatia – Nemôžem sa spoliehať na nespoľahlivé. Neviem, čo znamená dôverovať a asi sa to ani nikdy nedozviem.
  • Smútok – Po tom, čo som zažil/a, urobil/a, videl/a, neverím nikomu. Tam, kde by mala byť v mojom srdci dôvera, je prázdno.
  • Strach – Ľudia sa ma snažia dostať. Musím si dávať pozor. To nie je fér. Tesne za fasádou dôvery je bolesť z nepríjemného precitnutia. Keď začnem veriť, že všetko bude fungovať a stav sa zlepší, o to viac ma rozčúli bolesť, ktorá potom príde.
  • Chtíč/žiadostivosť/túžba – Verím len tomu, čo mám v rukách, na bankových účtoch, čo vlastním a čo môžem ovládať. Čím viac budem mať, tým viac budem môcť riadiť ostatných. Tomu verím.
  • Hnev – Je lepšie si uvedomiť, že nikto nie je normálny. Brat stojí proti bratovi a prežíva ten silnejší.
  • Pýcha – Ja som dôveryhodný. Zlé veci robím iba vtedy, keď mám k tomu dôvod. 

11.POKORA verzus POVRCHNOSŤ:

POKORA verzus POVRCHNOSŤ - Pokora je často nepochopenou kategóriou. Veľa ľudí si myslí, že pokora znamená slabú, plachú alebo ,,neslano-nemastnú“ osobnosť. Opak je pravdou. Pokorný človek pozná pravdu o sebe. Pokora vychádza z viery, že sme dobrí a prijímaní. Vyjadruje láskavosť a prijatie. Pokorný človek pozná svoju pravú cenu, nad nikoho sa nepovyšuje, pred nikým sa neponižuje. Pokorný človek prirodzene k sebe priťahuje ľudí, ktorí sa pri ňom cítia v bezpečí.

Naopak povrchnosť pramení z názoru, že vonkajšok je všetkým. Že musíme ľuďom okolo predkladať umelo vytvorený názor o nás, aby nevideli, aký v skutočnosti sme. Ale pozor. Ak manipulujeme sami so sebou a s ľuďmi okolo nás, zameriame sa na iba na vonkajší dojem a tým ničíme svoje srdce. Fyzické aj duchovné. Sme takí, akí sme vo svojom srdci. Radšej venujme pozornosť a energiu na očisťovanie svojho duchovného srdca, ako pretvárke navonok a povrchnosti. Ak energiu vložíme do „upratania“ svojho srdca, automaticky získame to, čo naozaj od života očakávame a následne budeme mať zo seba dobrý pocit. Potom sa už nebudeme musieť skrývať za masku toho, kto v skutočnosti nie sme.

Telesným systémom, ktorý je spojený s kategóriou POKORA, je obehový systém (srdce a krvný obeh, lymfatický systém). Obehový systém sa nachádza v celom tele, preto je kategória pokora a problémy s ňou spojené veľmi dôležité vyliečiť.

 • Kladné emócie – pokora, skromnosť, úcta, vďačnosť, nezištnosť, zmierenie sa so sebou, vyvážená sebaúcta, vyrovnanosť, primerané a zdravé používanie moci
 • Negatívne emócie – pocit viny, hanba za to, čo si myslím, že som, menejcennosť, nadradenosť, neprimeraná pýcha, márnivosť, závisť, nevďačnosť, sebectvo, odsudzovanie seba a iných, neúcta k sebe a iným, pocit trápnosti, poníženie, prehnaná kritika všetkého a všetkých, pocit diskreditácie, bezmocnosť
 • Škodlivé činnosti – využívanie všetkých možných dostupných prostriedkov, aby sme pred ľuďmi vyzerali dobre (manipulácia)
 • Nezdravé názory súvisiace s pokorou:
  • Pocit menejcennosti – Často premýšľam o tom, že som tak bezcenný/á, či mám vôbec zaberať miesto na tejto planéte a dýchať vzduch, ktorý by mal využívať radšej niekto iný.
  • Apatia – Veď je to jedno. Načo mám byť pokorný. Aj tak ma bude každý iba využívať. Aj tak som až po iných.
  • Smútok – Strata cenných vecí nevedie k pokore. Ako mám rozoznať pokoru od zlomeného srdca.
  • Strach – Pred ľuďmi musím vyzerať dobre, inak sa cítim zle. Vždy, keď si začnem myslieť, že robím veci dobre, stane sa niečo zlého. Bojím sa ďalšieho poníženia.
  • Chtíč/žiadostivosť/túžba – Keď sa stanem milionárom a budem mať všetko, čo chcem, potom budem pokorný/á. Dovtedy mi dávajte čo chcem ja.
  • Hnev – Pokorných ľudí by som nakopal/a. Slaboch sa nikam nedostane. Budem po vás šliapať ako po handre.
  • Pýcha – Zaslúžia si byť pokorní. Presne hodnotia svoju bezvýznamnosť. Cez všetku ich pokoru som aj tak lepší/a! 

12.SEBAOVLÁDANIE verzus STRATA KONTROLY:

SEBAOVLÁDANIE verzus STRATA SEBAKONTROLY - Kategória sebaovládania sa týka nezdravej potreby okamžitého uspokojenia svojich nárokov, požiadaviek a potrieb. Každá štúdia v oblasti IQ, dosiahnutých výsledkov, úrovne príjmov či zdravia potvrdzuje, že jedinci, ktorí sú schopní odložiť svoje uspokojenie (to znamená že sa vedia ovládať), sú vo všetkých oblastiach života úspešnejší ako ľudia, ktorí sa nevedia ovládať a žiadajú okamžité uspokojenie svojich nárokov. Pokiaľ sa nedokážeme ovládať, nedokážeme milovať, nedokážeme realizovať svoje sny a väčšinou si zničíme aj svoje zdravie. Sebaovládanie je veľmi dôležité pre stav nášho duchovného srdca. Sebaovládanie nemá byť ťažká, násilnícka a náročná úloha. Pokiaľ máme čisté srdce, všetko ide hladko a prirodzene. Ak je však naše duchovné srdce plné strachu, potom sa snažíme všetko získať rýchlo a bez rozmyslu. Pri tejto kategórii sú závažnými problémami lenivosť a bezohľadnosť. Problémy so sebaovládaním sú spojené s trampotami so svalovým, kostrovým a kĺbovým systémom. Je doslova úžasné, ako sa tieto problémy vyriešia, keď vo svojom srdci vyliečime všetky problémy týkajúce sa bezohľadnosti, bezmocnosti a neúprimnosti.

 • Kladné emócie – sebaovládanie, pracovitosť, vytrvalosť, miernosť, pocit podpory, spojenie, bezpečie
 • Negatívne emócie – lenivosť, nároky, bezmocnosť, vyžadovanie, pocit straty podpory, oddelenie, pocit neistoty
 • Škodlivé činnosti – manipulácia, pohŕdanie, prehnaná sebakontrola, ovládanie druhých, vzdávanie sa, prehnané vychutnávanie si samého seba
 • Nezdravé názory súvisiace so sebaovládaním:
  • Pocit menejcennosti – Keby som sa vedel/a lepšie ovládať, nebol by môj život taký zmätok.
  • Apatia – Aj keď som sa veľakrát snažil/a niečo urobiť alebo naopak neurobiť, nikdy to nefungovalo. Prečo by som sa mal/a snažiťďalej? Nech to za mňa robia iní.
  • Smútok – Nedostatok sebaovládania mi spôsobuje stratu toho, čo si najviac cením. Nedokážem sa prinútiť urobiť to, čo je správne a tvrdo za to platím.
  • Strach – Sebaovládanie je ako súper, ktorého musíme dostať na zem a zabrániť mu aby znova vstal. Musím byť stále v strehu, lebo keď povolím, premôžu ma moje tmavé stránky.
  • Chtíč/žiadostivosť/túžba – Môžem prestať robiť zlé veci kedykoľvek chcem. Lenže  ja nechcem! Je zábavnejšie robiť zlé veci ako byť pokropený svätou vodou.
  • Hnev – Keď sa jedujem a kričím, ľudia mi venujú pozornosť. Neovládam seba, ovládam ich!
  • Pýcha – Ľudia sú patetickí, keď sa neovládajú. To je príčina väčšiny ich problémov. Keď si zvolím viac, je to moja voľba, nie slabosť!  

SEBAOVLÁDANÍM sme ukončili predstavenie dvanástich kategórii, s ktorými pracuje metóda LIEČEBNÉ KÓDY. Berte však, prosím, na vedomie, že účelom tejto metódy nie je diagnostikovať ani liečiť žiadnu chorobu alebo duševný stav a ani nenahradzuje lekársku starostlivosť.

Terapia LIEČEBNÉ KÓDY je svojpomocná (sebaliečebná) technika, ktorá sa používa na relaxáciu, eliminovanie stresu a vyvažovanie bioenergetických systémov. LIEČEBNÉ KÓDY sa zaoberajú tým, čo kráľ Šalamún pred viac ako 3000 rokmi nazval „srdečnými záležitosťami“. Keď sa tieto záležitosti duchovného srdca pomocou terapie LIEČEBNÉ KÓDY vyliečia, obmedzí sa fyziologický stres a zvýši sa fungovanie imunitného systému, ktorý je schopný vyriešiť všetky zvratné problémy v našich životoch – zdravie fyzické aj duševné, vzťahy, uplatnenie v živote.

Moderná veda nazýva duchovné srdce bunkovou pamäťou alebo podvedomím. Liečebné kódy fungujú vďaka prírodným zákonom z oboru kvantovej fyziky. Zákonom, ktoré sú overené vedou a prijímané už niekoľko desaťročí. Terapia LIEČEBNÉ KÓDY nám umožňujú liečiť telo spôsobom, ktorý sme predtým nedokázali používať, pretože až teraz objavujeme cesty ako využívať kvantovú fyziku.

S terapiou LIEČEBNÉ KÓDY robíme opatrenia, aby sme telu dodali energiu, ktorú telo použije na „opravenie“ samého seba. Terapia LIEČEBNÉ KÓDY v nás aktivuje prirodzenú funkciu samouzdravenia, ktorú máme v sebe odjakživa. Len sme ju naším materialistickým spôsobom života a životom zameraným na vonkajšie záležitosti za posledné časy potlačili do úzadia.

Podľa mnohých odborníkov z oblasti lekárskej vedy je zabijakom číslo jeden STRES. Výskum na stanfordskej univerzite, ktorý dlhé roky robil svetovo uznávaný biológ Dr. Bruce Lipton, dokazuje, že viac ako 95% všetkých chorôb vzniká v dôsledku dlhodobého stresu v autonómnom nervovom systéme. Podľa Dr. Liptona je fyziologický stres spôsobený hlboko zakorenenými negatívnymi myšlienkami o našej situácii a o nás samotných. Negatívne myšlienky typu „Neustále ma stretajú zlé veci“ alebo „Nikdy nebudem v bezpečí“ alebo „Nie som dosť dobrý a vždy zlyhám“ alebo „Nikto ma nemá rád“ a mnoho iných, ktoré sme si predstavili pri jednotlivých kategóriách spôsobujú, že si nesprávne vysvetľujeme  objektívnu realitu. Veríme týmto lžiam, a to nás nekonečne stresuje a vytvára obrovské problémy rôzneho druhu. Tieto lži nám ničia zdravie, vzťahy, kariéru.

Terapia LIEČEBNÉ KÓDY je nádej k vyliečeniu chorôb, vzťahov a k vytvoreniu radostného a šťastného života. Ľudia v 143 krajinách sa za 13 rokov existencie metódy LK vyliečili z mnohých problémov. Pripojte sa aj vy k skupine týchto ľudí a zlepšite si svoj život. Zamerajte sa pomocou LK na vnútorné stavy lásky, radosti a pokoja a budete milo prekvapení, ako sa začne všetko vo vašom živote meniť k lepšiemu. Viac v eBooku - Spoznajte TAJOMSTVO a SILU Liečebných kódov a UZDRAVTE svoj ŽIVOT

Telefonická alebo osobná KONZULTÁCIA

pre riešenie vašich problémov
v oblastiach zdravie, výživa, myseľ, emócie, vzťahy a deti ♥

Komplexný ROZBOR

(osobný/partnerský/rodinný)

podľa NUMEROLÓGIE,
Astrológie 9 planét,
psychosomatiky

Prírodné doplnky výživy
s poradenstvom, 

prírodná kozmetika, 
ekologické čistiace
a pracie prostriedky

 • pre prevenciu zdravia
 • pre vaše dobré zdravie
 • pre zdravú krásu
 • pre zdravú domácnosť

Rôzne MASÁŽE,
antistresové a emočné TERAPIE

 • pre zmiernenie bolestí
 • pre úľavu na tele aj duši

Alebo si naštudujte moje praktické NÁVODY:

NÁVOD pre VAŠE 
HARMONICKÉ vzťahy nájdete v eBooku:

Komplexný NÁVOD na
prírodné a prirodzené SEBAUZDRAVOVANIE  
rôznych problémov nájdete
v online programe:

NÁVOD na odstránenie STRACHU, STRESU, 
NEGATÍVNYCH EMÓCIÍ nájdete v eBooku:

UPOZORNENIE !

Všetky informácie, odporúčania a odpovede uvedené na mojej stránke www.jarmilarosinova.sk sú vyjadrením môjho osobného názoru a mojich osobných skúseností alebo skúseností stoviek klientov z mojej dlhoročnej praxe v oblasti poradenstva v starostlivosti o celostné zdravie, uverejnených na základe základného ľudského práva o slobode názoru a slova. Žiadne informácie na tejto stránke nie je možné chápať ako odborné odporúčania na základe oficiálneho zdravotného, školského alebo právneho systému. Pokiaľ chcete odporúčania, rady, názory a informácie uvedené na mojej stránke www.jarmilarosinova.sk aplikovať vo svojom živote, robíte tak na základe vlastného rozhodnutia, vlastnej zodpovednosti, a s vedomím, že za ich formu a spôsob využitia nenesiem žiadnu zodpovednosť. Informácie, ktoré sú uvedené na mojich stránkach, som čerpala z mnohých odporúčaní skúsených liečiteľov, ďalej z množstva kníh, kurzov, školení a seminárov. Hlavne však z mojich osobných skúseností a zo skúseností z mojej dlhoročnej praxe s klientmi v oblasti poradenstva celostného  prístupu k zdraviu a životu, z praxe úspešnej masérky a terapeutky tela aj duše.